En god start

Å møte i barnehagen skal oppleves som en god start, både på selve tiden i barnehagen, men også på den utviklingsprosessen barnet skal gjennom helt inn i voksen alder. I Gnist Barnehager tar vi vår rolle som utviklingsarena på alvor ved å bidra til at barnet er godt rustet til videre utdanning.

Foreldresamarbeid

I Gnist Barnehager vet vi at et godt foreldresamarbeidet er avgjørende for barnets trivsel og vekst. Foreldrenes tilbakemelding betyr mye for oss og vi vet at vår tilbakemelding betyr mye for foreldrene.

Foreldre er ulike både med hensyn til hvilken informasjon de ønsker og hvordan de foretrekker at informasjon gis. Derfor har vi i Gnist Barnehager utviklet flere fora, informasjonskanaler og møtepunkter for utveksling av erfaringer, historier og beskjeder.

For de fleste foreldre er møtet ved bringing og henting den viktigste informasjonskanalen. Her utveksles daglige beskjeder og historier om dagen som har vært. Bringe- og hentesituasjonene gir oss en unik sjanse til å samtale om nettopp ditt barn. I tillegg til de viktige møtene i bringe - og hentesituasjonene benytter vi oss av følgende informasjonskanaler:

  • Vi har foreldremøte 1 - 2 ganger i året.
  • Vi skriver månedsplaner og månedsbrev. I slutten av hver måned vil foreldrene motta plan for den kommende måneden og en evaluering av måneden som var.
  • Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, her danner barnets trivsel og utvikling utgangspunkt for samtalen.
  • Vi legger ut bilder på Min Gnist der vi dokumenterer barnas hverdag i barnehagen.
  • Vi skriver dagsrapporter på Min Gnist. Her gir vi informasjon om innholdet i dagen.
  • Vi har et elektronisk system for beskjeder der vi enkelt kan sende og motta beskjeder fra foreldrene.
  • I vårt avvikssystem registrerer vi klager og forslag til forbedringer fra foreldrene.
  • Vi har samarbeidsutvalgsmøte (SU-møte) to ganger i året. SU er et rådgivende organ for barnehagens virksomhet. I SU sitter representanter fra medarbeidere og foreldre.
  • Vi gjennomfører årlige foreldreundersøkelser der foreldrene helt anonymt kan gi sin vurdering av barnehagens tilbud.
Lukk

Tilvenning

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at starten på den nye epoken kan være utfordrende både for barnet og for foreldrene. Derfor har vi et eget tilvenningsopplegg i Gnist Barnehager. Her sørger vi for at overgangen blir så god og trygg som mulig både for barnet og for foreldrene.

Det viktigste vi arbeider med, er å gjøre barna trygge og kjente i barnehagen. Barnehagen er som regel barnets første store møte med andre voksne og ikke minst andre barn.

Barnehagen er også den første utdanningsinstitusjonen barnet stifter bekjentskap med. I Gnist Barnehager er vi opptatt av at dette møtet skal bli positivt. Vi vil jobbe intensivt og målrettet for at barna skal trives og føle tilhørighet.

For å gjøre tilvenningen lettere, får dere en primærkontakt. Primærkontakten sørger for at dere får all den hjelp og støtte dere trenger for at tilvenningsperioden blir en god og positiv opplevelse. Det er viktig at vi bruker god tid på tilvenning, der barnet først blir særlig kjent med én voksen, for deretter å utvide horisonten til resten av personalet på avdelingen og de andre barna.

Det er stor forskjell på hvordan barn reagerer i møte med barnehagen. I samarbeid med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter barnets behov.

I løpet av den første tiden i barnehagen vil foreldrene få tilbud om en oppstartssamtale. Her er barnets trivsel og behov i fokus. I tillegg klargjøres forventninger til tiden framover og foreldrene gis mulighet til å gi tilbakemeldinger på tilvenningen så langt.

Lukk

Overgangen mellom liten og stor avdeling

Når barnet bytter avdeling i barnehagen er det viktig at barnet, foreldrene og personalet er godt forberedt. Vi legger til rette, i forkant av overgangen, ved at barnet får besøke den avdelingen det skal gå på, gradvis og over flere ganger. Vi kaller også inn foreldrene til samtale både før og etter oppstart på ny avdeling. Slik ønsker vi å gjøre overgangen lettere for barna.
Den første dagen på ny avdeling ønsker vi at foreldrene setter av litt ekstra tid på morgenen sammen med barnet slik at vi kan bli kjent, og barnet kan føle seg trygg.

Overgangen til skole

Overgangen til skole betyr starten på noe nytt for barna. Vi ønsker å gi barna en best mulig start. Vårt mål er at skolestarterne skal gå inn i en ny epoke med forventning og lærelyst. I barnehagen begynner vi med skoleforberedelsene lenge før barnet starter på sitt siste barnehageår. Gjennom hele barnehagetiden legger vi til rette for økt selvstendighet blant annet ved å gjøre barna stadig mer selvhjulpne. Dette er, sammen med evnen til å ta hensyn og vente på tur, to av de viktigste ferdighetene et barn må tilegne seg før det starter på skolen. Skoleforberedelser kan like gjerne skje på tur i skogen som i samlingsstunden.

Hareid kommune har ein eigen plan for overgangen mellom barnehage og skule. Denne planen inneheld alt samarbeidet mellom barnehage og skule siste året før skulestart. Formålet med denne planen er å legge til rette for ein trygg og god overgang til skulen.

Vi har ei eiga førskuleavdeling i barnehagen. Det betyr at borna som har siste året før skulestart går ilag på ei avdeling. Ein av aktivitetane dei har er førskuleklubb. Der møter barna skuleførebuande aktivitetar innanfor alle fagområda i rammeplanen. Dette skjer gjennom leik, turar i nærmiljøet, aktivitetar inne og ute, og bordaktivitetar. Like viktig som tal og bokstavar, er det å bry seg om kvarandre, vente på tur og øve på å ta ordet i gruppe. Det å vere sjølvhjelpt med klede og hygiene, passe på seg sjølv og sine ting er viktige eigenskapar vi jobbar med fram mot skulestart.

I november får alle føresette utdelt eit samtykkeskjema der de gir løyve til at vi har samarbeid og overfører informasjon til skulen barnet dykkar skal starte på til hausten.

Lukk

Kontakt og samarbeid

For å sikre et tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med faginstanser utenfor barnehagen. Når vi søker hjelp og støtte av slike instanser er det etter samtykke og i samarbeid med foreldre.


I Gnist Holstad har vi eit godt samarbeid med instansar utanfor barnehagen.

Alle barnehagane i kommuna har tverrfagleg team. Det er representantar for helsestasjonen, barnevernet, ppt og kommuna som er deltakarar der ilag med barnehagen si leiargruppe.
I tillegg samarbeidar vi nært med både foreldre og tilsette i desse organisasjonane. I eit slikt samarbeid vil vi få eit meir heilheitleg bilde, og kan tidlegare sette inn gode og konkrete tiltak som kjem det einskilde barnet tilgode.
I tillegg til dei nemnde samarbeidspartane, så har vi eit nært samarbeid med barnehabiliteringa og BUP.

Lukk