Kommunikasjon og språklig kompetanse

Språk er noe av det viktigste et barn skal utvikle i løpet av de første leveårene. Språket er betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre. Forskning viser at gode relasjoner og vennskap er avgjørende for barnets skolegang og livsmestring. Barn som har et godt utviklet språk deltar oftere i lek med andre barn.

Språkutvikling - enkelt forklart

Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dette er fordi språket er et viktig redskap for barns læring. I barnehagen utvikles barnas språk gjennom samspill med andre mennesker. Denne utviklingen er avhengig av at det er voksne tilstede som legger opp til gode dialoger og som svarer verbalt på de signalene som barna sender. De voksne skaper trygge og forutsigbare rammer der kommunikasjonen er enkel og tydelig. I Gnist barnehager er vi opptatt av å utdype og utvide barnas begrepsforståelse. Gjennom å observere, tilrettelegge og veilede bringer vi fram det beste i barnet ditt.

Kommunikasjon og språklig kompetanse

Barnet har en iboende trang til å kommunisere og samtale med omverden, men i Gnist Barnehager vet vi at en optimal språkutvikling likevel ikke kommer av seg selv. Barnet er helt avhengig av gode rollemodeller for å stadig utvikle språket og sine dialogiske ferdigheter. Her er jevnaldrende, og ikke minst de voksne i barnehagen avgjørende.

I Gnist Barnehager er vi bevisste på vårt store ansvar som rollemodeller for barns språkutvikling.

  • I mindre grupper fanger vi opp barnas verbale og kroppslige innspill og bygger videre på disse. Vi legger til rette for kommunikasjon og samspill barna imellom.
  • Vi bruker alle situasjoner i hverdagen til språklig stimulering. Vi benevner plagg ved påkledning, oppfordrer barna til å etterspørre mat ved bordet og er tilstede i barns lek slik at vi kan sette ord til barnas handling og innspill.
  • Vi gjennomgår dagtavle hver dag og setter ord til de ulike aktivitetene som skal gjennomgås i løpet av barnehagedagen. Slik stifter også barna bekjentskap med mer abstrakte ord som «etterpå» og «senere».
Lukk