Årsprosjekt

Alle barn skal få muligheten til å lære å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov

"Sammen i balanse"

Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen har de siste årene arbeidet målrettet mot nettopp å tilrettelegge for å skape gode og helsefremmende vaner gjennom et fokus på et sunt kosthold og det å skape matglede, bevegelsesglede og mestringsopplevelser i uteleken og i nærområdet. Som et ledd videre i arbeid med å utvikle gode og sunne vaner, vil barnehagen nå rette fokuset over på barnas psykiske helse. Gjennom å bli kjent med seg selv, sine følelser og behov, skal barnehagen sørge for at hvert enkelt barn får rike erfaringer og opplevelser med ulike teknikker for å roe ned, komme i kontakt med sansene og følelsene sine, for så å kunne samhandle og bygge relasjoner som er sunne med andre.

Omsorg dreier seg om evnen til å ta vare på seg selv og sine behov. Eksempler på dette er det å hvile når en trenger å hvile, vite hva en skal gjøre når en er trist og nedfor, eller hva som skal til for å håndtere motgang. Det å kunne ta vare på seg selv på denne måten regulerer våre forutsetninger for både det å gi omsorg til andre, men også vår evne til å ta imot omsorg. Gjennom å arbeide med følelser, der barna blir kjent med, og er bevisst sitt spekter av følelser, samt blir møtt på sine følelser av voksne som tar de på alvor, skal barna bli seg selv bevisst og slik utvikle sine evner til selvregulering og opprettholde gode relasjoner med andre. Gjennom å tilrettelegge for en god vekselvirkning mellom aktivitet og hvile mellom indre og ytre oppmerksomhet, vil barnehagen arbeide mot at alle barn skal komme i balanse i en tid hvor de også møter stress og tidspress. Aktiviteter som Yoga, puste- og lytteøvelser, hvilestund, rollespill, barnesamtaler og barnemøter vil hjelpe oss og sammen finne balansen.

Lukk

Progresjonsmål

Progresjonsmålene viser hva vi er spesielt fokusert på i arbeidet med de ulike aldersgruppene. Samtidig vet man at barn utvikler seg ulikt innenfor sitt alderstrinn. Vi tilpasser derfor alltid vårt fokus etter barnets utvikling og modenhet, uavhengig av alder.

1 - 2 åringene:

  • Få kunnskap og erfaringer med egne og andres følelser
  • Kunne uttrykke følelser
  • Få erfaring med positive samspillsmønstre og oppleve at de har en vikitg plass i barnehagen.
  • Kunne uttrykke behov for ro og hvile
  • Erfare og tilegne seg strategier for å løse konflikter på en god måte3 - 4 åringene:

  • Barna skal få kunnskap og erfaringer med egne og andres følelser
  • Kunne bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og sinnstemninger
  • Få erfaring med positive samspillsmønstre
  • Vise følelser ved hjelp av mimikk, lyder og bevegelser
  • Kunne uttrykke behov for ro og hvile
  • Erfare og tilegne seg strategier for å løse konflikter på en god måte
  • Erfare sosiale normer i samfunnet som empati, omsorg og rettferdighet.
  • Vise empati og omsorg for andre barn5 - 6 åringene:

  • Kunne ta initiativ til positiv aktivitet og samspill
  • Kunne vise følelser uten at det går ut over andre
  • Arbeide for et inkluderende miljø som sier nei til mobbing og utestenging
  • Finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner
  • Å kunne sette ord på og reflektere over egne handlinger
  • Kunne bruke språket sitt til å uttrykke følelser
  • Vise empati og omsorg for andre barn
  • Lære seg strategier for selvregulering, roe ned og lytte til kroppens signaler


Lukk