Felles innhold

Overskrift

Årsplanen skal gi god informasjon om barnehagens innhold. Barnehagens årsplan er et verktøy for både ansatte, foreldre og kommunen. Årsplanen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen.

De ansatte bruker årsplanen som grunnlag for mer detaljert planlegging. Gjennom årsplanen skal også foreldrene få en god oversikt over det pedagogiske innholdet i barnehagen. Kommunen kontrollerer at barnehagen tilbyr kvalitet i tråd med barnehageloven. Årsplanen er et viktig utgangspunkt når slik kontroll utføres. Andre samarbeidsparter som studenter og PPT kan også ha interesse av å få innsikt i hvordan barnehagen jobber.

Denne årsplanen er godkjent av barnehagens SU - representanter, juni 2019.

Lukk

Dette er Gnist

SOM BEDRIFT…

Med respekt for barn, foreldre og ansatte utvikler vi landets beste barnehager

Denne ambisiøse visjonen ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i Gnist Barnehager. Den sier noe om målsetningen og retningen vi jobber etter i vår virksomhet.


FOR FORELDRE…

Vi brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt

Denne enkle setningen er det vi kaller kundeløftet vårt. Dette er det du som forelder kan forvente deg av oss. Hver dag gjør vi vårt ytterste for at nettopp ditt barn skal vokse, utvikle seg og bli den beste versjonen det kan bli av seg selv.


FOR BARNA…

Omsorg, lek og læring

Barn skal trives og ha det godt. I Gnist Barnehager sørger vi for at alle barn blir sett og inkludert slik at de lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger. Gjennom lek tilegner barna seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. De lærer seg selv og verden å kjenne, og knytter gode vennskap. Derfor går lek og læring hånd i hånd hos Gnist Barnehager.


FOR ANSATTE…

gnist-keen.png


Kompetent handler om oss som pedagogisk virksomhet, vår profesjonalitet og yrkesstolthet. Vi kaller det hjertet av det vi driver med – utvikling av mennesker, av morgendagens voksne. Vår samfunnsoppgave. Dette krever faglig tyngde, kunnskap og ferdigheter. Derfor skal vi ha de mest kompetente medarbeidere i Gnist Barnehager.

Effektiv handler om oss som bedrift, vårt arbeidssett og våre rutiner i hverdagen. Enkelt og greit det som gjør oss i stand til å gjøre jobben vår på en god og felles måte. Gode måter å gjøre jobben på gjør oss i stand til å bruke mer av tiden vår på det som virkelig betyr noe – barna. Derfor har vi en felles standard for hvordan vi jobber i Gnist Barnehager. Vi skal opptre profesjonelt.

Engasjert handler om oss som individer, vår interesse og vår tilstedeværelse i jobben. Kort fortalt hensikten med at vi går på jobb hver dag. Trygghet og læring blir kun til gjennom tilstedeværelse. 100% i dette øyeblikket. Vi kaller dem magiske øyeblikk, der tillit skapes og grenser sprenges. Derfor har vi de mest engasjerte medarbeiderne i Gnist Barnehager.

Nytenkende handler om oss i fremtiden, våre perspektiver og vårt syn på verden. Rett og slett det som gjør at vi kommer til å være her også i morgen. For å møte fremtidige forventninger fra ansatte, foreldre og myndigheter, må vi hele tiden se muligheter og klare å forbedre oss. Derfor har vi en ideologi om å kontinuerlig være i utvikling.

GNIST I TALL OG FAKTA

Gnist Barnehager er en mindre privat barnehagekjede med barnehager i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi startet driften av vår første barnehage i 2004. Pr. august 2018 består vi av 17 barnehager og vi har planer om å utvide vårt konsept til enda større deler av landet. I dag jobber det ca. 500 kompetente, engasjerte og gnistrende medarbeidere i våre barnehager. Disse personene er i særklasse den viktigste årsaken til at vi i Gnist Barnehager kan tilby et barnehagetilbud av høyeste kvalitet. Hver dag brenner alle våre dedikerte medarbeidere for å bringe fram det beste i ca. 2000 barn. Dette er vi svært stolte av, og vi lover å strekke oss til det ytterste for å fortsette å gjøre dette inn i fremtiden.

Lukk

Gnist Barnehagers ledelsessystem er ISO-sertifisert

Gnist Barnehager er som en av svært få barnehager i Norge, sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

ISO 9001 er en anerkjent standard for kvalitetsledelse. Standarden setter en rekke krav til kvalitetssystemet som styrer både driften og utviklingen av Gnist Barnehager. I kvalitetssystemet har vi standardisert de viktigste arbeidsprosessene våre. På denne måten ønsker vi å sikre at vi følger det vi har definert som beste praksis, slik at vi hver dag, i alle barnehager, kan levere en tjeneste med god og jevn kvalitet og oppfylle vårt kundeløfte: «Vi brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt» 

Vår kvalitetspolitikk forplikter oss:

  • Vi skal gjennom kontinuerlig utvikling skape Norges beste barnehager hvor vi brenner for å bringe fram det beste i barna.
  • Vi skal være en allmennpedagogisk barnehage som gir hvert barn mulighet til å utvikle seg og bli den beste versjonen av seg selv.
  • Vi skal etterleve lover og regler som setter rammene for vår barnehagedrift.
  • Vi skal søke høyest mulig kvalitet på vårt tilbud ved å lytte til foreldrene og søke kunnskap om hvordan vi best ivaretar barna, for på den måten å kunne imøtekomme våre viktigste interessenters behov og forventninger.
  • Vi skal levere et stabilt tilbud gjennom høyt nærvær.
  • Vi skal utføre arbeidet vårt etter beste praksis, i tråd med vårt ISO-sertifiserte kvalitetssystem.

Lukk

Omsorg, lek, læring og danning

Barn skal trives og ha det godt. I Gnist Barnehager sørger vi for at alle barn blir sett og inkludert slik at de lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger.

Pedagogisk innhold og tilbud

Barnehager er definert som en del av utdanningssystemet. Samtidig skal barnehagene skille seg fra skolen. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tiden i barnehagen legger grunnlaget for all senere utvikling og læring.

Sosial utvikling

Noe av det viktigste barn lærer i barnehagen er å leve i samspill med andre mennesker. Ved å spille av filmen under, gis du et enkelt bilde på hvordan dette kan arte seg for ditt barn.

Kommunikasjon og språklig kompetanse

Språk er noe av det viktigste et barn skal utvikle i løpet av de første leveårene. Språket er betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre. Forskning viser at gode relasjoner og vennskap er avgjørende for barnets skolegang og livsmestring. Barn som har et godt utviklet språk deltar oftere i lek med andre barn.

Språkutvikling - enkelt forklart

Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dette er fordi språket er et viktig redskap for barns læring. I barnehagen utvikles barnas språk gjennom samspill med andre mennesker. Denne utviklingen er avhengig av at det er voksne tilstede som legger opp til gode dialoger og som svarer verbalt på de signalene som barna sender. De voksne skaper trygge og forutsigbare rammer der kommunikasjonen er enkel og tydelig. I Gnist barnehager er vi opptatt av å utdype og utvide barnas begrepsforståelse. Gjennom å observere, tilrettelegge og veilede bringer vi fram det beste i barnet ditt.

Lukk