Årsprosjekt

Alle barn skal gis mulighet til å oppleve et variert, rikt og godt språkmiljø i barnehagen.

Progresjon i barns språkutvikling

En god språkutvikling er en forutsetning for barns læring, sosiale samspill og relasjonsbygging i barnehagen. Med kompetente voksne som er bevisste i sitt språk rundt barna og bevisst viktigheten av å bruke språket, er vi med på å danne grunnlaget for barns videre språkutvikling.

Barna skal få oppleve språk gjennom å sette ord på hverdagslige hendelser, utforske skriftspråket, være kreative sammen og skape nære relasjoner som er preget av gode dialoger. Gjennom å lage kreative lekemiljøer, fokusere på den gode samtalen og legge til rette for språkutviklende aktiviteter skal vi bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen. 

Dette året har vi ekstra fokus på progresjon i barns språkutvikling, i sammenheng med utviklingsarbeidet med Ålesund kommune. Dette innebærer at barna skal få mulighet til å utvikle seg, lære og oppleve fremgang i språket sitt. Vi sikrer dette gjennom daglige observasjoner, i tillegg til observasjonsverktøy som f.eks “Alle med” (se tidligere avsnitt i årsplanen). Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter og utforming av fysisk miljø, legger vi til rette for progresjon.

Lukk

Progresjonsmål

Progresjonsmålene viser hva vi er spesielt fokusert på i arbeidet med de ulike aldersgruppene. Samtidig vet man at barn utvikler seg i ulikt innenfor sitt alderstrinn. Vi tilpasser derfor alltid vårt fokus etter barnets utvikling og modenhet, uavhengig av alder.

1-2 åringene:

• Føler glede og trygghet ved å kommunisere både verbalt og non-verbalt
• Viser interesse for andre barn og det de holder på med, samspille i enkel turtakingslek (titt-tei-lek)
• Bruker kroppsspråk kommunikativt
• Får bekreftet og utvidet sine uttrykk
• Blir kjent med bøker, sang, musikk og rytme
• Forstår en del vanlige hverdagsord
• Blir inspirert til å bruke språket gjennom opplevelser og inntrykk
• Gjennom hverdagsaktiviteter og lek, få mulighet til å uttrykke seg både kroppslig og verbalt

3-4 åringene:

• Viser interesse for bøker, lesing og fortelling i samhandling med andre barn og voksne
• Får tid og rom for allsidig kommunikasjon
• Benevner gjenstander og personer med egne ord
• Forstår instruksjon med to ledd
• Får tid og rom til å kunne huske og gjengi rim og regler som ofte blir brukt
• Bruker og forstår setninger og uttrykk med preposisjoner (på, under, bak, i)
• Får muligheten til å lære å sortere i kategorier (klær, leker)
• Forstår 3-4 fargenavn
• Får muligheten til å gjøre seg forstått og å kunne ta andres perspektiv

5-6 åringene:

• Mestrer hverdagsspråk med vanlig og riktig setningsstruktur, småord og bøyninger
• Utvikler trygghet til å tøyse og leke med språket
• Får mulighet til å kunne rime på egenhånd
• Forstår kollektive beskjeder
• Utvikler evnen til å kunne fortelle en historie med en viss sammenheng
• Viser begynnende interesse for lekelesing og lekeskriving

Felles mål for alle barna gjennom året:

Alle barn skal få oppleve progresjon etter sine forutsetninger.

Lukk