En god start

Å møte i barnehagen skal oppleves som en god start, både på selve tiden i barnehagen, men også på den utviklingsprosessen barnet skal gjennom helt inn i voksen alder. I Gnist Barnehager tar vi vår rolle som utviklingsarena på alvor ved å bidra til at barnet er godt rustet til videre utdanning.

Foreldresamarbeid

I Gnist Barnehager vet vi at et godt foreldresamarbeid er avgjørende for barnets trivsel og vekst. Foreldrenes tilbakemelding betyr mye for oss og vi vet at vår tilbakemelding betyr mye for foreldrene.

Foreldre er ulike både med hensyn til hvilken informasjon de ønsker og hvordan de foretrekker at informasjon gis. Derfor har vi i Gnist Barnehager utviklet flere fora, informasjonskanaler og møtepunkter for utveksling av erfaringer, historier og beskjeder.

For de fleste foreldre er møtet ved bringing og henting den viktigste informasjonskanalen. Her utveksles daglige beskjeder og historier om dagen som har vært. Bringe- og hentesituasjonene gir oss en unik sjanse til å samtale om nettopp ditt barn. I tillegg til de viktige møtene i bringe - og hentesituasjonene benytter vi oss av følgende informasjonskanaler:

  • Vi har foreldremøte 1 - 2 ganger i året.
  • Vi skriver månedsplaner og månedsbrev. I slutten av hver måned vil foreldrene motta plan for den kommende måneden og en evaluering av måneden som var.
  • Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, her danner barnets trivsel og utvikling utgangspunkt for samtalen.
  • Vi legger ut bilder på Min Gnist der vi dokumenterer barnas hverdag i barnehagen.
  • Vi skriver dagsrapporter på Min Gnist. Her gir vi informasjon om innholdet i dagen.
  • Vi har et elektronisk system for beskjeder der vi enkelt kan sende og motta beskjeder fra foreldrene.
  • I vårt avvikssystem registrerer vi klager og forslag til forbedringer fra foreldrene.
  • Vi har samarbeidsutvalgsmøte (SU-møte) to ganger i året. SU er et rådgivende organ for barnehagens virksomhet. I SU sitter representanter fra medarbeidere og foreldre.
  • Vi gjennomfører årlige foreldreundersøkelser der foreldrene helt anonymt kan gi sin vurdering av barnehagens tilbud.
Lukk

Tilvenning

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at starten på den nye epoken kan være utfordrende både for barnet og for foreldrene. Derfor har vi et eget tilvenningsopplegg i Gnist Barnehager. Her sørger vi for at overgangen blir så trygg og god som mulig både for barnet og foreldrene. Det er stor forskjell på hvordan barn reagerer i møte med barnehagen. I samarbeid med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter barnets behov.

Før barnet starter i barnehagen:

• Barnehagelærer med lederansvar kontakter foreldre og avtaler tid for oppstart.
• Barn og foreldre får mulighet til å komme på besøk og bli kjent i forkant av tilvenningen.
• Barnet mottar et velkomstbrev med oppstartsdato og informasjon om hvordan de første dagene foregår, for at tilvenningen skal bli best mulig for barnet og foreldrene.
• Foreldre vil motta invitasjon til foreldremøte i juni, hvor det informeres om barnehagen generelt, og avdelingen spesieltVed oppstart:

• Barnet får én primærkontakt.
• Vi bruker god tid på tilvenningen der barnet først blir godt kjent med én voksen og noen barn, for deretter å utvide horisonten til resten av personalet på avdelingen og barnegruppen.
• Vi setter av god tid til rutinesituasjoner og har et lavt aktivitetsnivå den første tiden. Dette for at barnet skal få et best mulig utgangspunkt til å bli kjent med et nytt miljø, og at barnet raskt skal finne seg til rette og føle trygghet.
• Foreldrene får i løpet av de to første ukene tilbud om en oppstartsamtale, hvor viktig informasjon om barnet og familien overleveres til oss. I tillegg klargjøres forventninger til tiden fremover, og foreldre gis mulighet til å gi tilbakemeldinger. Samtalen skal legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet i hele barnehageperioden.

Lukk

Overgangen mellom liten og stor avdeling

Før overgang til ny avdeling:

• Mot våren/sommeren setter vi opp en tilvenningsuke hvor barnegruppene besøker den avdelingen de skal over til, slik at de får gradvis tilvenning til en ny avdeling.
• Ved overgang til ny avdeling tas det hensyn til vennskap og relasjoner.
• Barnet vil få tilsendt et velkomstbrev fra ny avdeling, med praktisk informasjon samt informasjon om personalet.
• Foreldrene blir invitert til foreldremøte i juni for informasjon om arbeidet på avdeling.
• Barnehagelærere på liten-, mellom- og storbarnsavdeling samarbeider om informasjon om barnet.

Ved overgang til ny avdeling:

• Barnet får én primærkontakt
• Lavt aktivitetsnivå, hvor vi setter av god tid til at barna skal bli kjent med de nye rutinene, personalet og barna på avdeling.
• Foreldrene får i løpet av de to første ukene tilbud om en oppstartsamtale, for å ivareta et godt foreldresamarbeid - barnets trivsel og behov står i fokus.

Overgangen til skole

Overgangen til skole betyr starten på noe nytt for barna. Vi ønsker å gi barna en best mulig start. Vårt mål er at skolestarterne skal gå inn i en ny epoke med forventning og lærelyst. I barnehagen begynner vi med skoleforberedelsene lenge før barnet starter på sitt siste barnehageår. Gjennom hele barnehagetiden legger vi til rette for økt selvstendighet blant annet ved å gjøre barna stadig mer selvhjulpne. Dette er, sammen med evnen til å ta hensyn og vente på tur, to av de viktigste ferdighetene et barn må tilegne seg før det starter på skolen. Skoleforberedelser kan like gjerne skje på tur i skogen som i samlingsstunden.

Barnehagen vår ligger sentralt til og tilhører flere skolekretser. Dette gjør at barna får mulighet til å danne vennskap over et større område i nærmiljøet. Vi er opptatt av et godt samarbeid med alle skolekretser fra hvor vi har barn. I Gnist Høgvoll har vi egen førskoleavdeling som har fokus på utelivet. Gjennom hele siste året i barnehagen fokuserer vi på å forberede barna til skolestart. Forberedelser til skole handler ikke bare om å lære bokstaver og lese, men like viktig er det å gi barna erfaringer rundt selvstendighetstrening, relasjonsbygging og motivasjon, for å gi barna best mulig trygghet frem til skolestart. 

Førskolegruppen er mye ute på tur, og vi tar med oss lek og læring ut i naturen knyttet opp mot tema-arbeid. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer i møte med naturen. 

For å markere slutten av barnehagetiden er førskolebarna rosaruss, og får gjennomføre russeknuter knyttet opp mot pedagogiske aktiviteter. 

Lukk

Kontakt og samarbeid

For å sikre et tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med faginstanser utenfor barnehagen. Når vi søker hjelp og støtte av slike instanser er det etter samtykke og i samarbeid med foreldre.

Vi i Gnist Høgvoll har et godt samarbeid med PPT, Fagstab opplæring (Ålesund kommune),  helsestasjon, ressursbasen, barnevern og BUP. 

Samarbeidet kan være:
- veiledning av ansatte i barnehagen
- observasjoner i barnehagen
- drøftingsmøter/samarbeidsmøter
- kurs


 

Lukk