Kommunikasjon og språklig kompetanse

Språk er noe av det viktigste et barn skal utvikle i løpet av de første leveårene. Språket er betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre. Forskning viser at gode relasjoner og vennskap er avgjørende for barnets skolegang og livsmestring. Barn som har et godt utviklet språk deltar oftere i lek med andre barn.

Språkutvikling - enkelt forklart

Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dette er fordi språket er et viktig redskap for barns læring. I barnehagen utvikles barnas språk gjennom samspill med andre mennesker. Denne utviklingen er avhengig av at det er voksne tilstede som legger opp til gode dialoger og som svarer verbalt på de signalene som barna sender. De voksne skaper trygge og forutsigbare rammer der kommunikasjonen er enkel og tydelig. I Gnist barnehager er vi opptatt av å utdype og utvide barnas begrepsforståelse. Gjennom å observere, tilrettelegge og veilede bringer vi fram det beste i barnet ditt.