Særpreg og satsingsområder

Barn i mestring

I Gnist Høgvoll skal barn få oppleve mestring og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv, i tett samarbeid med foreldre. For oss er et godt foreldresamarbeid grunnleggende for å kunne oppnå dette. Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling, og dermed er det viktig med god kommunikasjon, gjensidig åpenhet og tillit.

Når foreldre og barnehage gjensidig kan støtte hverandre, kan dette samarbeidet bidra til en stimulerende og trygg oppvekst som vil ha stor betydning for barns utvikling. 

I Gnist Høgvoll har vi fokus på at barna skal være selvstendige og selvhjulpne ved at personalet veileder barna i daglige gjøremål. På denne måten tilrettelegger vi for at barna skal få oppleve mestring og aktivt medvirke i sin egen barnehagehverdag. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og mestringsområder gjennom observasjon, samtaler med barn og foreldre. 

Vi mener at relasjonsbygging er en sentral del for at barna skal få utvikle seg i et godt sosialt fellesskap. Hos oss handler relasjonsbygging om å gi barna omsorg, anerkjennelse og bekreftelse, ta de på alvor og behandle de med respekt. Alle barn er unike og har ulike behov. Gjennom mindre grupper er det lettere å legge til rette for mestringsopplevelser til hvert enkelt barn og gode vennskapsrelasjoner.

Lukk

Satsingsområder

Barnehagen har ulike satsningsområder. Ofte er disse i samarbeid med eksterne aktører som kommunen, fylkesmannen eller høgskoler og universiteter.

Mestring og sosial utvikling gjennom Gnist-koret

Gnist-koret består av førskolebarn fra 7 Gnist-barnehager på Sunnmøre. Her får over 150 barn i førskolealder delta i et sosialt utviklende og engasjerende øvingsopplegg.

Målet er at barnet skal få erfare estetiske opplevelser gjennom musikk og sang, lyder, rytme og bevegelse. Vi ønsker også at barna skal knytte nye vennskapsbånd. Sammen arrangerer vi den årlige Gnist-konserten, en  festpreget og flott forestilling for over 600 forventningsfulle familiemedlemmer.

Utviklingsarbeid "Opp og Fram" i samarbeid med Ålesund Kommune

I samarbeid med Ålesund Kommune har vi et utviklingsarbeid.
Her vektlegges ulike områder fra rammeplanen. Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Målet med dette utviklingsarbeidet er å heve kompetansen i alle barnehagene i "Nye" Ålesund Kommune.

Vårt fokusområde i 2021-2022 er «Progresjon og vurdering». Her vil vi tilrettelegge for progresjon i barnas språkutvikling gjennom å ta utgangspunkt i barnas interesser og erfaringer.

Mer informasjon om utviklingsarbeidet vil komme gjennom årsprosjektet, i nyhetsbrev og MG Dokument gjennom året.Lukk