Sosial utvikling

Noe av det viktigste barn lærer i barnehagen er å leve i samspill med andre mennesker. Ved å spille av filmen under, gis du et enkelt bilde på hvordan dette kan arte seg for ditt barn.

Sosial kompetanse - hva er det?

”Noe av det viktigste barn lærer i barnehagen er å leve i samspill med andre mennesker. Denne egenskapen kalles sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å ta tur i samspill med andre. Det handler om å gi uttrykk for egne ønsker og samtidig regulere seg etter andre, forstå og følge regler.

Sosial kompetanse er å oppfatte og reagere på andre sine ønsker og behov. Barn utvikler sin sosiale kompetanse gjennom lek og samspill med andre. Å utvikle barnets sosiale kompetanse gir grunnlag for å etablere vennskap og inngå i gode relasjoner gjennom hele livet. Derfor jobber vi i Gnist Barnehager med å bringe frem det beste i barnet."

Sosial kompetanse

Barnehagebarn er i sin mest formbare og utviklende alder. Erfaringer og samspill med andre er svært viktig for å skape gode sosiale egenskaper og relasjoner.

Sosial kompetanse - enkelt forklart

”Noe av det viktigste barn lærer i barnehagen er å leve i samspill med andre mennesker. Denne egenskapen kalles sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å ta tur i samspill med andre. Det handler om å gi uttrykk for egne ønsker og samtidig regulere seg etter andre, forstå og følge regler.

Sosial kompetanse er å oppfatte og reagere på andre sine ønsker og behov. Barn utvikler sin sosiale kompetanse gjennom lek og samspill med andre. Å utvikle barnets sosiale kompetanse gir grunnlag for å etablere vennskap og inngå i gode relasjoner gjennom hele livet. Derfor jobber vi i Gnist Barnehager med å bringe frem det beste i barnet.

I lek og hverdagsaktiviteter får barn prøve ut roller og skaffer seg erfaringer som utvikler empati og en forståelse for verden rundt seg.

Personalet skal være tydelige og lydhøre, sette ord på det som skjer i samspillet mellom barna og hjelpe barna til å reflektere over ulike perspektiver.

Lukk

Vennskap

Gode relasjoner til andre er avgjørende for at et barn skal lykkes i barnehagen og senere i livet. I Gnist Barnehager gir vi alle barn mulighet til å få en venn, opprettholde vennskap og å være en venn.

En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge gode relasjoner til hverandre. Opplevelser i små grupper på tvers av avdelinger er introduksjonen til nye fellesskap og vennskap. Det er viktig å være oppmerksom på at gryende vennskap kan være skjøre. Personalet skal legge merke til når barn knytter nye bånd og støtte opp om utviklingen slik at et bekjentskap kan bli til vennskap. Personalet i barnehagen jobber med å skape et inkluderende miljø der vennskap kan bygges og opprettholdes.

Lukk

Demokrati og barns medvirkning

Barns medvirkning går i korte trekk ut på at barna, uansett alder, skal få være med på å påvirke egen barnehagehverdag. På den måten vil barna få en gryende forståelse for at nettopp de er viktige medspillere i barnehagen.

Medvirkning er på mange måter en introduksjon til det demokratiske samfunnet vi lever i. Der alle har rett til å uttrykke meninger, alle har lik verdi og rett til å bli tatt hensyn til. «Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta» (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 27).

Barns medvirkning

"Allerede i barnehagen skal hvert barn få en forståelse for demokrati. Barna skal blant annet oppleve at deres stemme blir hørt og tatt hensyn til i løpet av barnehagehverdagen. Dette som en del av det vi kaller barns medvirkning. I Gnist barnehager legger vi til rette slik at hvert enkelt barn skal føle innflytelse på barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å la barnas innspill bli tatt med i lek og læring. Ved å delta i lek og bidra i daglige aktiviteter som påkledning, deltagelse under måltid og rydding skal barna skal oppleve at de er viktige for felleskapet. Slik sikrer vi i Gnist barnehager at hvert barn opplever medvirkning i barnehagehverdagen".


Vi i Gnist Høgvoll er bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegger for medvirkning på måter som tilpasses barnas alder, individuelle forutsetninger, erfaringer og behov. De yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

Eksempler på hvordan barn kan medvirke i barnehagehverdagen:
- Turmål
- Lek og aktiviteter
- Innkjøp av leker og materiell
- Mat og måltid
- Gjennom gruppedeling

Medvirkning handler om det å virke sammen med. Dette dreier seg om å handle/gjøre ting sammen med andre. Det er holdningene våre som leder frem til en medvirkningspraksis. Det er møtene med de voksne og barnehagens organisering som blir avgjørende for om det blir medvirkning eller ikke. Reell medvirkning inkluderer både medbestemmelse og selvbestemmelse. Det handler om å være en del av en gruppe, kunne oppleve å få gjennomslag for egne ideer, men også om å kunne tilpasse seg og følge andre. Muligheter skapes i de situasjonene der vi møter barnas initiativ og interesser, viser respekt for og tar deres funderinger og teorier på alvor. 

Hvordan vi voksne møter barnet, anerkjenner og veileder og er bevisst når vi tar avgjørelser på vegne av barnet når dette trengs, er viktig. En kjærlig, klok, trygg og sterk voksen, gir barn tilstrekkelige rammer til å utvikle ferdigheter og vurderingsevne innenfor både medvirkning, medbestemmelse og selvbestemmelse.

Lukk

Likestilling og likeverd

«Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet» (Kunnskapsdepartementet 2017, s.10).
En av barnehagens viktigste oppgaver er å bidra til at alle barn får utvikle sin integritet. Det er på denne måten barn lærer å ta hensyn til både seg selv og andre. I Gnist Barnehager ser vi på likestilling og likeverd i en sammenheng: Selv om vi er forskjellige, har forskjellige behov, interesser, kunnskaper, egenskaper og styrker, er vi alle like mye verdt.

«Alle barn er forskjellige og unike, og vår grunntanke er at barn skal utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn møte voksne som støtter barnet og legger til rette for læring» - Gnist Barnehagers pedagogiske grunnsyn.

Hos oss skal alle barn uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn ha like muligheter.

På bakgrunn av vårt pedagogiske grunnsyn og vårt kundeløfte om å bringe frem det beste i barnet jobber vi ut i fra disse målene:

  • Alle barn er like mye verdt
  • Alle opplever at de har like muligheter
  • Alle har en god følelse av seg selv
Lukk

Livsmestring og helse

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller» (Kunnskapsdepartementet 2017, s.11). Barnehagen skal legge til rette for at barna kan være trygge og få utfordringer tilpasset hver enkelt barns utviklingsnivå. Barn har behov for å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap, få støtte i å mestre motgang og håndtere utfordringer. I Gnist Barnehager skal barna få erfare varierende og sunt kosthold og betydningen av kosthold og fysisk aktivitet for god helse.

I Gnist Barnehagene skal aksept for fellesskapet fremmes i det daglige arbeidet. Barnehagene er lovpålagt å ha en plan for å avdekke mobbing og iverksette tiltak dersom det forekommer. Det jobbes kontinuerlig med forebygging mot mobbing og ekskludering. Dette gjør vi ved å fremme hvert barn som viktige aktører i fellesskapet, og ved å skape gode rammer for vennskap. Personalet er seg bevisst sin rolle som rollemodeller og jobber kontinuerlig med å legge til rette for at barna får utvikle en god selvfølelse gjennom gode samspill. Barna får også erfare voksne med sunn holdning til kropp og mat.

Livsmestring og helse

En av barnehagens viktigste oppgaver er å være et trygt sted der barn kan utforske ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Det gjør vi ved å skape et inkluderende læringsmiljø der vi fremmer barns fysiske og psykiske helse. Barna skal oppleve en god balanse mellom ro og hvile, og fysisk aktivitet. De voksne skal være lyttende, inkluderende og respektere mangfoldet i barnegruppen. I Gnist Barnehager vet vi at alle barn er forskjellige og unike, og vi skal derfor bidra til at hvert enkelt barn får den støtten det trenger for å oppnå trivsel, mestring og følelse av egenverd.

Lukk