2021/2022

Vi gleder oss til et lekende og utviklende år sammen med barnet ditt

Hver dag brenner alle våre dedikerte medarbeidere for å bringe fram det beste i barnet ditt. Dette er vi svært stolte av at vi får lov til å gjøre, og vi vil strekke oss til det ytterste for å gi ditt barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Hva kan du forvente fra barnehagen med tanke på barnets utvikling?

Barna skal oppleve mestring og utfordringer knyttet til følgende temaer:

 • Kommunikasjon, språk og tekst

  Tidlig og god språkstimulering er viktig. Å kunne uttrykke seg og forstå andre er avgjørende for en god oppvekst og et godt liv. Språk læres i samspill med andre. Derfor setter vi av mye tid til dialog i Gnist Barnehager. Samtaler med andre barn og voksne skal stå i fokus for den språklige utviklingen.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Lytte til hverandre og til ulike lyder i omgivelsene
  • Imitere lyder og handlinger i sine omgivelser
  • Bruke peking kommunikativt
  • Vise oppmerksomhet mot syns- og hørselsinntrykk
  • Utvikle hverdagslige begreper
  • Forstå vanlige hverdagsord
  • Benevne gjenstander og personer med egne ord
  • Bruke kroppen for å uttrykke behov
  • Få erfaring med klappeleker og sangleker.
  • Utvikle interesse for bøker
  • Få erfaring med enkle eventyr og fortellinger
 • Kropp, bevegelse, mat og helse

  Å få positive opplevelser med fysisk utfoldelse, mestring og kroppsbeherskelse tidlig er viktig for barnas videre utvikling og selvfølelse. Å utvikle et godt forhold til sunn mat og måltider er med på å gi barna en bevissthet rundt sammenhengen mellom sunn mat og god helse. I Gnist Barnehager legger vi opp til gode og varierte fysiske aktiviteter og et sunt og variert kosthold som gir barna den energien det trenger i løpet av dagen.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Oppleve anerkjennelse og entusiasme for nye fysiske erobringer
  • Delta i bevegelsesleker
  • Utvikle finmotorikken ved å lære seg å spise og drikke på egenhånd
  • Kunne bruke kroppen i grovmotoriske aktiviteter som å krabbe, rulle, gå, klatre, kaste og sparke ball
  • Kunne gå stødig
  • Bli trygg på og kjent med barnehagens uteområde
  • Utvikle trygghet med tanke på søvn og stell
  • Utvikle et positivt forhold til mat og måltider
  • Få et positivt forhold til egen kropp
  • Få erfaring med å smake på ulike matretter og individuelle ingredienser i maten
 • Kunst, kultur og kreativitet

  Gjennom musikk, sang, dans og drama får barna mulighet til å finne alternative uttrykksformer. Hvert barn har sin egen unike signatur og teknikk. Vi skal legge til rette for at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. I Gnist Barnehager gir vi barna anledning til å videreutvikle sine estetiske uttrykksformer.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Gis mulighet til å stifte erfaringer med alle sansene
  • Vise følelser ved hjelp av mimikk, lyder og bevegelser
  • Delta i sang- og klappeleker
  • Oppleve utstilling av egne produkter
  • Få erfaringer med ulike materialer
  • Utvikle romforståelse
 • Natur, miljø og teknologi

  Barna skal få kjennskap til planter, dyr, landskap, årstider og vær. De skal utvikle forståelse for miljøvern, vern av dyr og begynne å forstå betydningen av en bærekraftig utvikling. I Gnist Barnehager er vi bevisste på å benytte nærmiljøet til forskning og undring. I felleskap studerer vi ulike naturfenomener, vekster og planter og eksperimenterer med teknologi. Vi setter ord på det vi ser, lukter og hører. Slik øker vi barnas kunnskap og respekt for naturen og naturvern.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Gis mulighet til å utforske og oppleve naturen
  • Gis mulighet til å bruke kroppen og sansene i naturen
  • Bli kjent med ulike dyrearter
  • Finne glede i å utforske og oppleve naturen
  • Sette pris på å være ute i all slags vær
  • Erfare endringer i naturen når årstidene skifter
  • Være trygg i ulike miljøer som utfordrer sansene
  • Vise interesse for å utforske gjenstander og leketøy
 • Antall rom og form

  Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna få erfaring med førmatematiske begreper. Her er formgjenkjenning, fargelære, sammenligning, sortering, måling, tall og kategorisering viktige komponenter. Barna benytter ofte matematikk i lek og i hverdagsaktiviteter. I Gnist Barnehager støtter vi opp om den matematiske leken og videreutvikler matematisk forståelse på barnas premisser.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Få erfaring med størrelser og former ved plassering og puttelek
  • Oppleve at matematiske begreper er en del av hverdagen
  • Få erfaring med ulike former og fasonger
  • Få erfaring med ulike størrelser og mengder
  • Sortere og systematisere leker
  • Finne frem leker og andre ting som har en fast plass
 • Etikk, religion og filosofi

  I møte med nye fenomener skaper barn egne teorier over hvordan verden henger sammen. I Gnist Barnehager gis barna mulighet til å filosofere over små og store fenomener. I samspill med andre skal barna tilegne seg viktige normer og samspillsregler, og lære og respektere ulikheter og mangfold.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Kunne la seg trøste av de voksne i barnehagen
  • Vise glede over å være i barnehagen
  • Begynne å mestre turtakning
  • Kunne samspille i leken titt-tei
  • Oppleve gruppetilhørighet
  • Kunne uttrykke ulike følelser
  • Kunne utforske og erfare omverdenen i samspill med voksne og jevnaldrende
  • Kunne hilse og si "hei" og "ha det"
  • Oppleve et miljø der det vises omsorg, empati og kjærlighet overfor alle barn
  • Få gode opplevelser med markeringen av merkedager og tradisjoner
  • Få erfaring med positive samspillsmønstre
  • Kunne føle trygghet i barnehagen, i personalet og i de andre barna
 • Nærmiljø og samfunn

  Det å føle seg inkludert og få mulighet til kunne bidra i hverdagen, er svært viktige erfaringer for et barn. Både her og nå og i et fremtidig perspektiv, er det viktig å føle seg som en betydningsfull bidragsyter i samfunnet. I Gnist Barnehager gir vi barna innsikt i det demokratiske samfunnet vi lever i og lar alle barn medvirke i barnehagehverdagen på sine premisser.

  Progresjonsmål/milepæler
  • Erfare at alle barna på avdelingen blir ivaretatt og anerkjent
  • Bli kjent med barnehagens rutiner og regler
  • Oppleve å tilbys et variert og allsidig barnehagetilbud uansett kjønn
  • Føle trygghet til personalet og de andre barna i barnehagen
  • Oppleve å høre til og å delta i en gruppe
  • Oppleve at de har en viktig plass i barnehagen
  • Oppleve å bli anerkjent og ivaretatt av personalet på avdelingen
  • Kunne iaktta andre barns lek
  • Smile og vise glede over å være i barnehagen

Aldersvalg, progresjonsmål

1–2 år 2–3 år 3-4 år 4-6 år

Hvordan lærer man i barnehagen?

I barnehagen foregår det læring hele tiden. Læringen skjer i størst grad når barnet er positivt stimulert, gjennom lek og gjennom hverdagslig samspill med andre barn. Til årsplanen 2019/2020 har vi laget en film om hvordan vi i Gnist Barnehager jobber for å fremme barns medvirkning. Det å føle seg viktig for felleskapet er avgjørende for de fleste mennesker, også for små barn. Når barnet får bidra til barnehagehverdagen gjennom innspill og ved å hjelpe til, vil barnet oppleves seg betydningsfullt. Dette er viktige erfaringer for barnet både for å bygge selvfølelse (jeg er verdt noe/jeg betyr noe), selvtillit (jeg har mye å bidra med/jeg klarer selv) og følelsen av demokrati (jeg er en del av et samfunn/mitt bidrag er viktig for andre). Sammen med de fire tidligere filmene om språkutvikling, sosial kompetanse, lek og læring og livsmestring og helse håper vi denne filmen vil gi deg et bilde av hvordan vi i Gnist Barnehager jobber for å fremme positiv utvikling hos hvert enkelt barn.

 

Barns medvirkning

"Allerede i barnehagen skal hvert barn få en forståelse for demokrati. Barna skal blant annet oppleve at deres stemme blir hørt og tatt hensyn til i løpet av barnehagehverdagen. Dette som en del av det vi kaller barns medvirkning. I Gnist barnehager legger vi til rette slik at hvert enkelt barn skal føle innflytelse på barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å la barnas innspill bli tatt med i lek og læring. Ved å delta i lek og bidra i daglige aktiviteter som påkledning, deltagelse under måltid og rydding skal barna skal oppleve at de er viktige for felleskapet. Slik sikrer vi i Gnist barnehager at hvert barn opplever medvirkning i barnehagehverdagen".

Livsmestring og helse

En av barnehagens viktigste oppgaver er å være et trygt sted der barn kan utforske ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Det gjør vi ved å skape et inkluderende læringsmiljø der vi fremmer barns fysiske og psykiske helse. Barna skal oppleve en god balanse mellom ro og hvile, og fysisk aktivitet. De voksne skal være lyttende, inkluderende og respektere mangfoldet i barnegruppen. I Gnist Barnehager vet vi at alle barn er forskjellige og unike, og vi skal derfor bidra til at hvert enkelt barn får den støtten det trenger for å oppnå trivsel, mestring og følelse av egenverd.

Språkutvikling - enkelt forklart

Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dette er fordi språket er et viktig redskap for barns læring. I barnehagen utvikles barnas språk gjennom samspill med andre mennesker. Denne utviklingen er avhengig av at det er voksne tilstede som legger opp til gode dialoger og som svarer verbalt på de signalene barna sender. De voksne skaper trygge og forutsigbare rammer der kommunikasjonen er enkel og tydelig. I Gnist Barnehager er vi opptatt av å utdype og utvide barnas begrepsforståelse. Gjennom å løpende observere, tilrettelegge og veilede bringer vi fram det beste i barnet ditt.

Sosial kompetanse - enkelt forklart

”Noe av det viktigste barn lærer i barnehagen er å leve i samspill med andre mennesker. Denne egenskapen kalles sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å ta tur i samspill med andre. Det handler om å gi uttrykk for egne ønsker og samtidig regulere seg etter andre, forstå og følge regler.

Sosial kompetanse er å oppfatte og reagere på andre sine ønsker og behov. Barn utvikler sin sosiale kompetanse gjennom lek og samspill med andre. Å utvikle barnets sosiale kompetanse gir grunnlag for å etablere vennskap og inngå i gode relasjoner gjennom hele livet. Derfor jobber vi i Gnist Barnehager med å bringe frem det beste i barnet.

Lek og læring - enkelt forklart

"Lek er ikke bare lek. Det er nemlig gjennom lek barn utvikler evnen til å lære. Alle barn har en naturlig trang til å utvikle seg. Enkelte oppgaver kan barnet løse selv, men i noen situasjoner trenger barnet hjelp og støtte av andre. Når barnet har fått hjelp noen ganger kan de etter hvert greie seg selv. I Gnist Barnehager støtter vi denne utviklingen ved å observere hva barnet mestrer på egenhånd, og dermed finne ut hva barnet kan klare med litt hjelp fra andre. Slik hjelper vi barnet til å lære nye kunnskaper og mestre nye ferdigheter."