Årsprosjekt

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Se meg, hør meg, fortell meg

Med bakgrunn i mangfoldet her på Gnist Nordstrand, ønsker vi å skape fellesskap og samhold, samt legge til rette for et rikt og godt språkstimulerende miljø. Hos oss skal alle barn føle seg sett og hørt, og i vi samles i et fellesskap rundt gode språkutviklende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnets forutsetninger.

En god barnehage har positive holdninger til språklig og kulturelt mangfold. God språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Ved å ha høyt fokus på språkutvikling har vi samtidig fokus på sosialkompetanse.

Språkaktiviteter er til stede hver dag selv om vi ikke er bevisst det. Vi setter fokus på språkfremmende aktiviteter ved å la de bli en stor del av den voksenstyrte aktiviteten i barnehagen. Vi leser og dramatiserer eventyr med bruk av konkreter, flanellograf eller kostymer. Vi synger sanger, rimer dikt, rim og regler. Vi tar i bruk de pedagogiske verktøyene Snakkepakken og Steg for Steg. 

Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell som appellerer til barn og voksne i barnehage og barneskolen. Snakkepakken er satt sammen av rundt 150 gjenstander, spill og bøker. Alt kan kombineres på utallige måter for å gi oss og barna stor fleksibilitet og frihet i samlingsstund og aktivitet der språk er i fokus. 
Steg for steg er et pedagogisk opplegg med ulikt materiell som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Vi skal bli bevisste på hvordan barns språk påvirkes ved hverdagssituasjoner som bleieskift, måltider, kosestund på fanget eller i konstruksjonslek. Hver måned skal vi ha månedens ord, månedens sang og månedens lek. 

Vi deltar i år på Giske kommunes satsning på systematisk Begrepsutvikling i barnehage og skole. Dette prosjektet skal sørge for at barna i barnehage og grunnskole får ei rik og grundig begrepsopplæring. Om barn har et godt ordforråd og god begrepsforståelse i barnehageåra, øker sjansen for god språkutvikling og gode skoleprestasjoner senere.

Lukk

Progresjonsmål

Progresjonsmålene viser hva vi er spesielt fokusert på i arbeidet med de ulike aldersgruppene. Samtidig vet man at barn utvikler seg i ulikt innenfor sitt alderstrinn. Vi tilpasser derfor alltid vårt fokus etter barnets utvikling og modenhet, uavhengig av alder.

1-2 åringene:

 • Lytte til hverandre og til ulike lyder i omgivelsene
 • Imitere lyder og handlinger i sine omgivelser
 • Vise oppmerksomhet mot syns- og hørselsinntrykk som eventyrlesning og dramatisering
 • Utvikle hverdagslige begreper
 • Forstå vanlige hverdagsord
 • Benevne gjenstander og personer med egne ord ved bruk av konkreter i alle voksenstyrte aktiviteter
 • Få erfaring med klappeleker og sangleker
 • Utvikle interesse for bøker
 • Få erfaring med enkle eventyr og fortellinger


3-4 åringene:

 • Kunne fortelle historier, og kunne lytte til eventyr og historier
 • Kunne bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og sinnsstemninger
 • Utvide repertoaret hva gjelder sanger, rim og regler
 • Kunne rim, regler og sanger med bevegelser til og mestre dette
 • Utvikle interesse for eventyr og fortellinger
 • Ta rolle i dramatisering av eventyr
 • Ha begynnende empati med andre, og trøste


5 - 6 åringene:

 • Kunne bruke rimeord og tøyseord og leke med språket
 • Lytte til lengre historier, høytlesning og lytte til lydbøker
 • Ta rolle i dramatisering av eventyr og rollelek, og utspille rollen
 • Kunne gjenfortelle en historie, beherske enkel tekstskaping og øke sitt ordforråd
 • Kunne sette ord på følelser som sjalusi og tilgivelse
 • Kunne bruke språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner
 • Kunne bruke tall og telling aktivt
 • Kunne gjenfortelle historier og eventyr med egne ord, kjenne til et rikt utvalg av våre mest kjente eventyr, sanger og rim og regler
 • Kunne sette seg inn i andres situasjoner og følelser, og trøste andre


Felles mål for alle barna gjennom året:

Barna skal lære å bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. De skal også mestre å uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.

Lukk