En god start

Å møte i barnehagen skal oppleves som en god start, både på selve tiden i barnehagen, men også på den utviklingsprosessen barnet skal gjennom helt inn i voksen alder. I Gnist Barnehager tar vi vår rolle som utviklingsarena på alvor ved å bidra til at barnet er godt rustet til videre utdanning.

Foreldresamarbeid

I Gnist Barnehager vet vi at et godt foreldresamarbeid er avgjørende for barnets trivsel og vekst. Foreldrenes tilbakemelding betyr mye for oss og vi vet at vår tilbakemelding betyr mye for foreldrene.

Foreldre er ulike både med hensyn til hvilken informasjon de ønsker og hvordan de foretrekker at informasjon gis. Derfor har vi i Gnist Barnehager utviklet flere fora, informasjonskanaler og møtepunkter for utveksling av erfaringer, historier og beskjeder.

For de fleste foreldre er møtet ved bringing og henting den viktigste informasjonskanalen. Her utveksles daglige beskjeder og historier om dagen som har vært. Bringe- og hentesituasjonene gir oss en unik sjanse til å samtale om nettopp ditt barn. I tillegg til de viktige møtene i bringe - og hentesituasjonene benytter vi oss av følgende informasjonskanaler:

  • Vi har foreldremøte 1 - 2 ganger i året.
  • Vi skriver månedsplaner og månedsbrev. I slutten av hver måned vil foreldrene motta plan for den kommende måneden og en evaluering av måneden som var.
  • Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, her danner barnets trivsel og utvikling utgangspunkt for samtalen.
  • Vi legger ut bilder på Min Gnist der vi dokumenterer barnas hverdag i barnehagen.
  • Vi skriver dagsrapporter på Min Gnist. Her gir vi informasjon om innholdet i dagen.
  • Vi har et elektronisk system for beskjeder der vi enkelt kan sende og motta beskjeder fra foreldrene.
  • I vårt avvikssystem registrerer vi klager og forslag til forbedringer fra foreldrene.
  • Vi har samarbeidsutvalgsmøte (SU-møte) to ganger i året. SU er et rådgivende organ for barnehagens virksomhet. I SU sitter representanter fra medarbeidere og foreldre.
  • Vi gjennomfører årlige foreldreundersøkelser der foreldrene helt anonymt kan gi sin vurdering av barnehagens tilbud.
Lukk

Tilvenning

Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at starten på den nye epoken kan være utfordrende både for barnet og for foreldrene. Derfor har vi et eget tilvenningsopplegg i Gnist Barnehager. Her sørger vi for at overgangen blir så trygg og god som mulig både for barnet og foreldrene. Det er stor forskjell på hvordan barn reagerer i møte med barnehagen. I samarbeid med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter barnets behov.

I tiden før tilvenning får foreldrene et velkomstbrev med informasjon om oppstartsdato, og om hvordan disse dagene skal bli best mulig både for barn og foreldre. Foreldrene får tilbud om å komme på besøk i forkant av oppstart. Det er satt av 3 dager til tilvenning, men vi ser alltid an hvert enkelt barn og legger opp tilvenningen ut ifra hvor lang tid barnet ser ut til å trenge. Det viktigste vi arbeider med, er å gjøre barna trygge og kjente i barnehagen. Barnehagen er som regel barnets første store møte med andre voksne og andre barn. 

Barnehagen er også den første utdanningsinstitusjonen barnet stifter bekjentskap med. I Gnist Barnehager er vi opptatt av at dette møtet skal bli positivt. Vi vil jobbe intensivt og målrettet for at barna skal trives og føle tilhørighet. For å gjøre tilvenningen lettere, får dere en primærkontakt. Primærkontakten sørger for at dere får all den hjelp og støtte dere trenger for at tilvenningsperioden blir en god og positiv opplevelse. Det er viktig at vi bruker god tid på tilvenning, der barnet først blir godt kjent med én voksen, for deretter å utvide horisonten til resten av personalet på avdelingen og de andre barna. 

Det er stor forskjell på hvordan barn reagerer i møte med barnehagen. I samarbeid med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter barnets behov. Det er ikke alle barn som er tilvent etter tre dager. Sammen med foreldrene legger vi en god plan over hvordan vi videre kan tilvenne barnet etter de tre første dagene. Det er viktig for oss at barnet føler seg trygg og får en positiv start på livet i barnehagen. I løpet av den første tiden i barnehagen vil foreldrene få tilbud om en oppstartssamtale, hvor barnets trivsel og behov er i fokus. I tillegg klargjøres forventninger til tiden framover og foreldrene gis mulighet til å gi tilbakemeldinger på tilvenningen så langt. 

Lukk

Overgangen mellom liten og stor avdeling

Når barnet bytter avdeling i barnehagen er det viktig at barnet, foreldrene og personalet er godt forberedt. Vi legger til rette for dette i forkant av overgangen gjennom flere besøk til avdelingen barnet skal over på. Vi setter opp faste dager i april, mai og juni, der de kommer og er med på aktiviteter sammen med de minste på storavdelingen. De blir med på noen turer, leker på det nye uteområdet som den nye avdelingen holder til på og leker sammen med barna der. Det vil bli brukt mye tid sammen, slik at de nye barna blir godt kjent med det fysiske miljøet, barna og de voksne. Dette gjøres for å skape en jevn og trygg overgangsfase for barna.

Rett før barnet skal begynne på den nye avdelingen, skal barnet være med å flytte tingene til den nye avdelingen. Bilde blir satt opp på den nye plassen og klær og annet lagt i den nye hyllen. Dette gjøres for at barnet skal få ta del i prosessen og igjen gir en større trygghet og forutsigbarhet for barnet.
Det vil bli kalt inn til foreldresamtale både i forkant og etterkant av overgangen til ny avdeling. Med dette håper vi å gjøre overgangen enkel og trygg både for barn og foreldre. Den første dagen på ny avdeling ønsker vi at foreldrene setter av litt ekstra tid ved levering slik at barnet får en god og trygg start.

Vi har tilvenning fra januar til og med mai. 1. juni er barna ferdig med tilvenningen og flytter over til stor avdeling. På den måten føles er det trygt å komme tilbake etter sommerferien. Da kjenner barnet sin nye avdeling, og barn med foreldre kjenner personalet og avdelingen. I forkant av overgangen legger vi til rette for at barnet får besøke den avdelingen det skal gå på, gradvis og over flere ganger. Vi kaller også inn foreldrene til samtale både før og etter oppstart på ny avdeling.

Lukk

Overgangen til skole

Overgangen til skole betyr starten på noe nytt for barna. Vi ønsker å gi barna en best mulig start. Vårt mål er at skolestarterne skal gå inn i en ny epoke med forventning og lærelyst. I barnehagen begynner vi med skoleforberedelsene lenge før barnet starter på sitt siste barnehageår. Gjennom hele barnehagetiden legger vi til rette for økt selvstendighet blant annet ved å gjøre barna stadig mer selvhjulpne. Dette er, sammen med evnen til å ta hensyn og vente på tur, to av de viktigste ferdighetene et barn må tilegne seg før det starter på skolen. Skoleforberedelser kan like gjerne skje på tur i skogen som i samlingsstunden.

Overgangen til skole betyr at barna går inn i en ny fase av livet. Barnehagens mål er at førskolebarna skal gå inn i denne fasen som trygge barn.  Vi vil sende barna inn i skolen med nysgjerrighet, lyst til å lære og med en sosial kompetanse som vil ta dem trygt videre i livet. Gjennom hele barnehagetiden støtter, veileder og tilrettelegger vi for at barna skal bli mest mulig selvstendige, spesielt når de skal over i skolen. Å kunne kle på seg selv, vente på tur og være selvstendig på do, er eksempler på noe barna skal kunne klare. Denne kompetansen får barna erfare hver eneste dag gjennom formelle og uformelle læringssituasjoner.

Gnist Nordstrand oppretter i år egen førskoleavdeling. Den består av førskolebarna på Borghildryggen og Karlbakken. Skolestarterene vil da være i lag hver dag hele uken, og bruke mye tid ute i naturen, men også i aktiviteter på avdelingen. Her har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter, blant annet gjennom de pedagogiske verktøyene "Språk – og Tallsprell" , "Steg for Steg", trafikksikkerhetsopplegget "Tarkus" og brannvernsopplegget "Bjørnis". 
Språk -og Tallsprell er et verktøy for å støtte og styrke språk og tallforståelse. Materialet er lagt opp som metodiske leker for fire-seksåringene, dette kan være rim og regler, spill med tall og telling og lignende aktiviteter. 
Steg for Steg er verktøy for utvikling av barns sosiale kompetanse. Det bygger på tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening, bli bevisst egne følelser og hvordan regulere de, samt prøve å forstå andres uttrykk, følelser og reaksjoner. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en adekvat måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold.

Barnehagen har faster rutiner på hvordan overgang barnehage-skole skal foregå. Giske kommune har utarbeidet et årshjul som barnehagen arbeider ut ifra for å lage overgangen fra barnehage til skole så god som mulig.
Rektor for Barneskolene i kommunen vil besøke barnehagen og møte førskolebarna før innskriving til våren.

Førskolebarna vil i løpet av året foreta flere besøk til skolen de skal begynne på. Dette for å gjøre seg kjent med både skolen og uteområdet. Det gjelder også for de barna som skal begynne på andre skoler enn Valderøy Barneskole. Barna vil delta i det store Gnist-koret der de reiser med buss til de ulike barnehagene for å ha felles øving med over hundre andre førskolebarn. På våren vil de fremføre for publikum, det de har øvd på ett helt år. Utover dette vil barna gå turer i nærmiljøet, reise på ekskursjoner til byen samt de nærliggende øyene i kommunen.

Førskolebarna avslutter året i barnehagen med en overnatting. Her er det lagt opp til mye lek og moro med bl.a kino. De har også en avslutning sammen med foreldre der det deles ut roser, diplomer og barna underholder med teater og sang.

Lukk

Kontakt og samarbeid

For å sikre et tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med faginstanser utenfor barnehagen. Når vi søker hjelp og støtte av slike instanser er det etter samtykke og i samarbeid med foreldre.

I Gnist Nordstrand har vi et tett og godt samarbeid med ulike fagteam i kommunen. Disse bistår oss i arbeidet med å observere og veilede enkeltbarn eller barnegruppen hvis vi har behov for det. Ved søknad om tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp, samarbeider vi med PPT og foreldre. Vi har også tett kontakt med helsestasjonen, logoped, fysioterapeutene og barnevernet i de situasjonene det er nødvendig.

Lukk