Omsorg, lek, læring og danning

Barn skal trives og ha det godt. I Gnist Barnehager sørger vi for at alle barn blir sett og inkludert slik at de lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger.

Lek og læring

Lek er ikke bare lek. Det er nemlig gjennom lek barn utvikler evnen til å lære. Alle barn har en naturlig trang til å utvikle seg. Enkelte oppgaver kan barnet løse selv, men i noen situasjoner trenger barnet hjelp og støtte av andre. Når barnet har fått hjelp noen ganger kan de etter hvert greie seg selv. I Gnist Barnehager støtter vi denne utviklingen ved å observere hva barnet mestrer på egenhånd, og dermed finne ut hva barnet kan klare med litt hjelp fra andre. Slik hjelper vi barnet til å lære nye kunnskaper og mestre nye ferdigheter.

Omsorg

Barns trivsel og læring er prisgitt følelsen av trygghet. Derfor kommer omsorg alltid i første rekke. For å få trygge barn, er vi avhengig av at kompetente og sensitive voksne gir barna den omsorgen de har behov for.

Hverdagen i barnehagen skal være preget av omsorg, der personalet er oppmerksomme og åpne for det unike hos hvert barn, i situasjonen og i gruppen. Omsorgen kommer til uttrykk i alle situasjonene i løpet av dagen og er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Når man vet hvor man kan finne et fang for trøst og trygghet, er det også lettere å ta sjanser, kaste seg inn i leken og gjøre nye erobringer.

Ved å dele barna inn i mindre grupper skaper vi små og trygge omsorgsarenaer der lek og læring får gode vilkår.

Lukk

Lek

Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikler og videreutvikler barn sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. Ved å inngå i et lekefelleskap drar barna nytte av hverandres styrker og kunnskaper. I samspill med hverandre og med de voksne skapes et godt miljø for glede, læring og utvikling.

Leken har en stor og viktig plass i barnehagehverdagen. I leken foregår de største læringsprosessene, og gjennom leken utvikles både kroppslige ferdigheter og språklige ferdigheter. Leken er også viktig for utvikling av selvbilde og selvfølelse. Grunnlaget for sosial kompetanse dannes også i leken. Her lærer barnet å forholde seg til andre gjennom sosiale koder. For å oppnå god lek og læring, spiller personalet en avgjørende rolle. Det er de voksnes ansvar å se til at alle trives i leken og får delta ut fra sine forutsetninger. Dette er viktig for å sikre at alle barn får mulighet til å utvikle seg i lek og etablere vennskap.

Gruppeinndeling er et viktig virkemiddel for å skape god og engasjerende lek. Barn og voksne i smågrupper gir en unik mulighet til å følge opp hvert enkelt barn og se til at alle får bidra og føle mestring i lekefelleskapet.

I Gnist Barnehager vet vi at lek er avhengig av et godt fysisk miljø. Derfor har vi utviklet retningslinjer for det fysiske læringsmiljøet. Disse hjelper oss til å hele tiden utvikle det tilgjengelige lekearealet, slik at det fremstår som innbydende og inspirerende med tanke på lekaktiviteter.

Lukk

Læring

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
(Barnehageloven § 2)

I løpet av de første leveårene er læringspotensialet stort. I Gnist Barnehager stimulerer vi barnets trang til å utvikle seg. Her får barnet testet ut egne teorier og hypoteser i samspill med andre. På den måten utvikler det evne til å undre seg og til å søke ny kunnskap. Slik sikrer vi at barna utvikler gode læringsstrategier. Dette er viktige strategier når barnet skal ta til seg ny kunnskap både i barnehagen, på skolen og videre i livet. 

Gjennom å ta utgangspunkt i hva barnet allerede mestrer, støtter og hjelper vi barnet til å nå nye mål og ferdigheter. Læring skal være lystbetont og for barnet er den mest lystbetonte læringsformen lek. I Gnist Barnehager leker barn og voksne seg til ny læring hver eneste dag.

Lukk

Danning

I fellesskap med andre utvikler barn sin identitet og sin selvstendighet. Barnet samler erfaringer gjennom hva det gjør, hvilke tilbakemeldinger det får av andre og hva det opplever.​ De ansatte skal anerkjenne barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, og støtte barnas forsøk på å skape mening i den verden de er en del av.

Danning skjer i nære relasjoner til andre og på ulike arenaer gjennom hele livet. Danning bygger på erfaringer. Erfaringene omfatter alt hva et mennesket aktivt gjør og opplever.

Barnehagens normer, verdier og kommunikasjon vil være avgjørende i danningsprosessen. Alle barn må møtes og forstås ut fra egne forutsetninger, erfaringer, ønsker og behov. De ansatte må se barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, som forsøker å skape mening i den sosiale verden de er en del av.

Lukk

Barnehagens samfunnsmandat

"I samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng" (Kunnskapsdepartementet 2017)

Gå til Utdanningsdirektoratets sider