Pedagogisk innhold og tilbud

Barnehager er definert som en del av utdanningssystemet. Samtidig skal barnehagene skille seg fra skolen. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tiden i barnehagen legger grunnlaget for all senere utvikling og læring.

Allmennpedagogikk

Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist Barnehager anerkjenner vi at barns læring er tverrfaglig og i tråd med forskning om barns utvikling har vi valgt en allmennpedagogisk profil.

For å sikre en god allmennpedagogisk profil, har Gnist Barnehager utviklet verktøy med tilhørende retningslinjer/standarder.
Vi praktiserer gruppedeling gjennom hele dagen slik at barna får rom og ro til lek og læring i mindre grupper med få barn og faste voksne.

I Gnist Barnehager benytter vi dagtavle. Dagtavlen skaper forutsigbare og gode rammer for barna ved at de alltid har oversikt over barnehagehverdagen sin. Dagtavlen viser hva som har skjedd og hva som skal skje i løpet av dagen. I Gnist Barnehager anerkjenner vi at barn har like stort behov som voksne for å føle forutsigbarhet og oversikt i hverdagen.

Alle barn deltar i gruppesamling hver dag. Gruppesamlingen tilpasses hver gruppes aldersnivå og interesse. Her gjennomgås dagtavlen, vi har sangleker, forteller historier og samtaler om små og store begivenheter.


Lukk

Spesial pedagogikk

Vi er opptatt av å legge til rette for alle barn, også barn med spesielle behov.
Vi etterstreber å tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger.

For å sikre at alle barn blir sett og får et tilbud som er tilrettelagt for hver enkelt, bruker vi "Alle Med" - verktøyet. Dersom dette viser seg utilstrekkelig kan vi bruke andre kartleggings - og observasjonsverktøy som er mer konsentrert rundt enkeltområder i barnas utvikling. Vi samarbeider også godt med eksterne tjenester slik at vi kan ivareta hvert enkelt barns behov.

Ved bruk av "Alle Med", og annet kartleggings - og observasjonsverktøy vil vi hente inn samtykke fra foreldrene. Det samme gjelder dersom vi har behov for veiledning eller støtte fra eksterne instanser.

"Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp" ( Kunnskapsdepartementet 2017, s.40)

Lukk

Alle Med!

I Gnist Barnehager skal vi kjenne styrkene og potensialet til hvert barn. Som ledd i dette benyttes «Alle Med» observasjonsverktøy i tillegg til daglig observasjon. "Alle Med" gir et helhetlig bilde av hva barnet mestrer. Vi bruker "Alle Med" som hjelp til å sikre at hvert barn gis gode utviklingsmuligheter.

I Gnist Barnehager utarbeider vi det pedagogiske innholdet basert på barnas utvikling, behov og naturlige progresjon. Som et ledd i dette arbeidet benytter vi «Alle Med» observasjonsverktøy.

«Alle Med» bygger på de sosiale og språklige sidene av barns utvikling. Verktøyet skal gi et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer. Verktøyet hjelper oss til økt bevissthet om det pedagogiske tilbudet vi gir til barna. I tillegg er "Alle Med" et viktig utgangspunkt for foreldresamtalene.

Før vi benytter verktøyet, innhenter vi samtykke fra foreldrene. Samtykke kan gis via elektronisk godkjenning i "Min Gnist" (Mitt barn - tillatelser). Her vil du også finne ytterligere beskrivelser av verktøyet og få informasjon om hvordan vi benytter dette i hverdagen.

Lukk

Barnehagens digitale praksis

Vi lever i et digitalt samfunn. Dette mener vi bør gjenspeiles i barnehagen. I tillegg til å tilby en digital kommunikasjonskanal ut mot foreldrene er vi opptatt av den digitale praksisen i det pedagogiske arbeidet. I Gnist Barnehager bruker vi digitale verktøy kreativt i lek og læring, og vi er opptatt av at bruken av digitale verktøy i barnehagen er med på å sikre mangfoldet i barnehagene og bidrar til sosial utjevning.

Barn har et grunnleggende uttrykksbehov. Gjennom bruk av digitale verktøy får barna erfare å kommunisere ulike språklige uttrykk. I Gnist Barnehager legger vi til rette for at bl.a. iPad er en naturlig del av det pedagogiske arbeidet. For oss er det viktig at de ansatte er bevisste på bruken av digitale verktøy og utøver digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk. I Gnist Barnehager ønsker vi å lære barna nettvett slik at de er godt rustet til å begynne på den digitale reisen videre i utdanningssystemet. Hos oss er alltid personalet aktive sammen med barna når det benyttes digitale verktøy.

Lukk

Bærekraftig utvikling

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine» (Kunnskapsdep. 2017).
Å gjøre barna rustet for fremtiden er en del av barnehagens samfunnsmandat. Det å forstå at egne handlinger kan ha konsekvenser for fremtiden er en del av den læringen som skal foregå i barnehagen. Barna skal få kjennskap til naturen og oppleve tilhørighet til naturen og dens mangfold.

Vi ønsker å fremme gode holdninger, verdier og praksis for et mer bærekraftig samfunn i våre barnehager. Dette gjøres på forskjellige måter i barnehagene, men noe er felles for alle:

I Gnist Barnehager legger vi til rette for lek og aktiviteter i naturen. Barna har mulighet til å undre seg over forskjellige naturfenomen og til å ta vare på naturen i nærmiljøet. Barnehagehverdagen er lagt opp til variasjon både inne og ute. Barna får oppleve ansatte med bevissthet rundt miljø og med omsorg til naturen.

Lukk

Planlegging

I følge forskrift til barnehageloven skal barnehagen være "en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes" (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 37) og "dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten" (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 39). I Gnist Barnehager har vi utviklet et effektivt og hensiktsmessig planverk. Dette er med på å sikre retning og kontinuitet slik at gode planer kan konverteres til vellykket praksis.

I Gnist Barnehager vet vi at en god pedagogisk utvikling starter med en gjennomtenkt og velutviklet plan. Vårt planverk er et viktig redskap for å få til et kontinuerlig og godt utviklingsarbeid og bidrar til progresjon for enkeltbarn og barnegruppen som helhet.

 • Årsplanen er en del av planverket i Gnist Barnehager og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen er vårt overordnede pedagogiske dokument og gir retning og føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Gjennom årsplanen skal foreldrene gis en god oversikt over det pedagogiske innholdet i barnehagen. Årsplanen er også et viktig utgangspunkt for kommunen i lys av deres rolle som tilsynsmyndighet.
 • Hver måned vil foreldrene motta en plan for den kommende måneden. Månedsplanen, som er en videreføring av årsplanen, er et verktøy som gir oversikt over hvordan vi jobber pedagogisk med barna hver dag.
 • Vi bruker prosjektplaner som et ledd i tema- og utviklingsarbeid. Dette er med på å gi struktur til endringsprosessene som igjen sikrer fremdrift og måloppnåelse.
 • Personalet utarbeider didaktiske planer for pedagogiske aktiviteter. Didaktisk planlegging handler om å tenke systematisk om pedagogisk arbeid i barnehagen. Didaktiske planer sikrer gode pedagogiske aktiviteter tilpasset hvert enkelt barn.
 • Det avvikles jevnlige møter som sikrer at vi tenker langsiktig og systematisk gjennom det pedagogiske arbeidet. 
Lukk

Dokumentasjon

"Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen og hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen" (Kunnskapsdepartementet 2017, s.39). I Gnist Barnehager benytter vi flere verktøy for å dokumentere ditt barns trivsel og utvikling.

For oss er det viktig at foreldrene skal kunne holde seg godt oppdatert på hva barnet deres gjør og opplever hver dag. For å sikre at alle foreldre får gode tilbakemeldinger benytter vi flere informasjonskanaler:

 • Vi skriver dagrapporter slik at foreldrene skal vite hva nettopp deres barn har gjort og opplevd i løpet av dagen. Disse er tilgjengelige på "Min Gnist".
 • Vi dokumenterer barnas aktiviteter og opplevelser gjennom blant annet utstillinger av arbeid og ved hjelp av bilder.
 • Vi sender ut månedsbrev hver måned som viser de gjennomførte aktivitetene den aktuelle måneden sett opp mot øvrige planer som årsplan og rammeplanen.
 • Vi skriver referat fra alle møter for å sikre kontinuitet, progresjon og oppfølging.
 • Vi tilbyr to foreldresamtaler i året og vi strekker oss langt for å få til flere dersom dette er ønskelig.
 • Vi har et system for beskjeder i "Min Gnist" og her kan vi enkelt utveksle informasjon mellom barnehage og hjem.
 • Vi ønsker, så langt det lar seg gjøre, å være tilgjengelige når barna hentes slik at vi kan fortelle om hva hvert enkelt barn har gjort og eventuelt overbringe beskjeder.
Lukk

Vurdering

"(...) Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen" (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 38). Fordi samfunnets, foreldrenes, barnegruppene og det enkelte barns behov stadig er i endring, må også vi i Gnist Barnehager være i kontinuerlig utvikling. Derfor er det viktig å kontinuerlig vurdere nåværende praksis.

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag for evaluering. Evalueringen er utgangspunkt for videre planlegging og ny praksis. I tillegg har barnehagene kontinuerlige prosesser som man er pålagt å følge:

 • Samtlige barnehager har et årlig internt tilsyn der avgjørende pedagogiske og organisatoriske faktorer evalueres.
 • Som ISO-sertifisert virksomhet gjennomføres det også eksternt tilsyn i regi av DNV GL.
 • Barnehagene kan også bli vurdert i form av kommunalt tilsyn.
 • Våre ledere driver kontinuerlig vurderingsarbeid gjennom møtevirksomhet, samtaler og observasjon.
 • Hvert år sender Gnist Barnehager en kundeundersøkelse ut til foreldrene, og medarbeiderundersøkelse til alle medarbeidere. Gjennom deltakelse i disse bidrar man til forbedringsarbeid til beste for barnet.
 • Vi har gode systemer med tanke på å evaluere prosjekter og planer både underveis og i etterkant av prosessen.
Lukk