Særpreg og satsingsområder

Mangfold og fellesskap

Gnist Nordstrand er en barnehage der alle blir inkludert, uavhengig av kultur eller funksjonsnivå. Barnehagen vår er en viktig arena for møter mellom mennesker med ulikt språk og kulturell bakgrunn, ulikt funksjonsnivå og mennesker med likheter og ulikheter. Det mangfoldet som finnes i samfunnet rundt oss gjenspeiles i barnehagen. Alle barn skal uansett forutsetninger inkluderes i Gnist Nordstrand.

I Gnist Nordstrand har vi høy kompetanse på det å tilrettelegge for barn med ulike forutsetninger. Alle barn blir hørt og sett, og får føle mestring på sitt nivå. Vi har et stort mangfold når det gjelder språk, også blant de ansatte. Dette ser vi på som en verdifull ressurs, som kommer barna til gode. Vi har gode rutiner og arbeidsmåter som brukes for å støtte hvert enkelt barn på sin vei til selvstendighet. 

Vi undrer oss og undersøker nærmere de ulike språk og kulturer vi har rundt oss, og vi sørger for at alle barn får et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, ved å ha språkutvikling som årsprosjekt. Vi legger til rette for kulturmøter og gir barna rom for egen kulturskaping, og bidrar til at alle barn får oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Lukk

Satsingsområder

Kulturskaping og samhold

Gnist-koret består av førskolebarn fra 7 Gnist-barnehager på Sunnmøre. Her får over 150 barn i førskolealder delta i et sosialt utviklende og engasjerende øvingsopplegg. Målet er at barnet skal få estetiske opplevelser gjennom musikk og sang, lyder, rytme og bevegelse. Musikk stimulerer ulike sanser hos barnet og barna lærer inn rytmen i språket. Vi ønsker også at barna skal knytte nye vennskapsbånd. 
Sammen arrangerer vi den årlige Gnist-konserten, en festpreget og flott forestilling for over 600 forventningsfulle familiemedlemmer.

Bevegelsesglede

Fysioterapeutene i Giske kommune samarbeider med barnehagen om å skape positive opplevelser for barna, gjennom ulike fysiske aktiviteter. Her får barna tatt i bruk hele sitt potensiale. Vi legger til rette for å skape aktivitetsglede i barnehagen, noe barna tar med seg videre. Det gjør vi ved å gjennomføre aktivitetsstunder basert på lek, som gir barna opplevelsen av å mestre samt at de får gode opplevelser sammen. Dette bidrar til å øke sosiale ferdigheter og skape samspill og gode relasjoner mellom barna. Det har vist seg at dette er med på å gi tryggere barn, fører til mindre mobbing, og bidrar til en lettere overgang fra barnehage til skole.

Lukk